Jægerspris Lægecenters privatlivspolitik for patienter

Behandling af oplysninger

I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient

indsamler og behandler Jægerspris Lægecenter som dataansvarlig en række

personoplysninger om dig. Dette er vi forpligtet til efter autorisationslovens kap. 6 og

journalføringsbekendtgørelsen.

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Jægerspris Lægecenter behandler, bruger og

videregiver dine personoplysninger.

Typer af oplysninger

Jægerspris Lægecenter indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om

dig (i det omfang det er relevant for netop dig):

Almindelige kategorier af personoplysninger:

● Navn, adresse, evt. e-mail adresse, telefonnr., personnummer køn, familierelationer

og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse.

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):

● Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder,

scanningsvar mv.), seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse samt religiøse

forhold.

Formål

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

● Vores undersøgelse, diagnostisk og behandling af dig

● Udarbejdelse af lægeerklæringer

● Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.

● Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse

eller sygehuslaboratorier

● Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter

● Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser

● Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier

● Afregnings formål

● Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s

databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig

lovgivning, f.eks.

o Dokumentationspligt

o Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og

juridisk hjemmel for behandlingen

o Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske

sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre

uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller

distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastnings angreb

(denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og

elektroniske kommunikationssystemer

o Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til

individer og myndigheder

o Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre

o Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder

o Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.

o Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning

o [indsæt andre forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, hvis relevant]

Frivillighed

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt.

Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os Konsekvensen af ikke at give

os personoplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i

nogle tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.

Kilder

I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks.

sygehuse eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de modtagende

oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

Videregivelse af personoplysninger

Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller

behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende

modtagere:

● Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af

hensyn til et aktuelt behandlingsforløb.

● Der videregives oplysninger til RKKP (kliniske kvalitetsdatabaser), Styrelsen for

Patientsikkerhed, Sundhedsdatastyrelsen (medicin, vaccinationer, utilsigtede

hændelser og dødsfald), politi og domstole, sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets

Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende

lovgivning.

● Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (indsigtsret).

● Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil

henvisningen er sendt.

● Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til sygehus

laboratorierne.

● Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling

videregives oplysninger til de regionale afregnings kontorer.

● Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og

Lægemiddelstyrelsen via FMK.

● Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser.

● I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber.

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

● Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives

almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel

6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og

videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).

● Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved

den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6,

bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen)

særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens kap. 9.

● Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr.

måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om almen

praksissundhedslovens §60.

● Medicinordinationer på recepter samt vaccinationer sendes via IT-tjenesten FMK

efter reglerne i sundhedslovens § 157 og bekendtgørelse om recepter og

dosisdispensering af lægemidler særligt kap. 3.

● Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i

sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til

kliniske kvalitetsdatabaser m.v. Data kan også videregives på baggrund af et konkret

samtykke fra dig som patient.

● Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit

forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).

● Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående

samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43.

● Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste

pårørende reglerne i sundhedslovens § 45.

Tilbagekaldelse af samtykke.

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret

på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket,

påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en

videregivelse baseret på samtykke.

Brug af databehandlere

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos vores databehandlere, som opbevarer

dem på vegne af og efter instruks fra os.Vores databehandlere er p.t.

● CGM Compo-Group Medical med lægejournal systemet XMO VS 8 (Extended

Medical Office)

● IP-Netcom vores IP telefoni leverandør (CPR nummer opslag i journalen – CPR

numre gemmes og opbevares dog ikke )

● DAK-E de praktiserende lægers og regionernes fælles enhed for kvalitetsudvikling (

Forløbsplaner på de kroniske sygdomme)

● DMDD A/S Dansk Medicin Data Distribution med WEB-REG Internet laboratorie og

vævsprøve bestilling og opbevaring af resultater .- WEB.Patient på Sundhed,dk

Opbevaring af borgerens svar på spørgeskemaer .

● FMK (Fælles Medicin Kort) med oversigt over al igangværende og tidligere

medicinsk behandling- Sundhedsdatastyrelsen.

● DDV (Den Danske Vaksinationsdatabase) Sundhedsdatastyrelsen.

● SEI (Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem) for dødsattester.

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de ovenfor

angivne formål. Vi har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen § 15 pligt til at

opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde

hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse

med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil

sagen er endelig afsluttet.

Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder retten til indsigt i

personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet

oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre

indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret,

individuel beslutningstagning (”profilering”).

I forhold til sletning er denne rettighed dog modificeret af journalføringsbekendtgørelsen,

der i § 14 bestemmer, at der ikke må ske sletning i patientjournaler, men alene rettelse,

tilføjelse.

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller

udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os på [kontaktoplysninger

på klinikken].

Adresseoplysninger på klinikken:

Jægerspris Lægecenter

Parkvej 3A

3630 Jægerspris

Danmark

Dato: 25/5 -2018